Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.drogerie.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

ověření platnosti certifikace:    https://www.dtest.cz/dop/www-drogerie-cz

 

Kontaktní údaje


Název e-shopu: www.drogerie.cz


Provozovatel: MADEL CZ, spol. s r.o.
Sídlo: Říčanská 1291/13, Bystrc, 635 00, Brno
IČ: 60725834
DIČ: CZ60725834
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16960
Telefon: +420 733 506 431
E-mail: marketing@drogerie.cz
Kontaktní adresa: Říčanská 1291/13, Bystrc, 635 00, Brno


Seznam provozoven:
Brno: Říčanská 13, 635 00, Brno-Bystrc
Chrudim: K Májovu 1390, 573 01, Chrudim
Libovice: Libovice u Slaného 15, 273 79, Tuřany
Zátor: Loučky 129, 793 16, Zátor


Provozní doba:
provozovna BRNO, Říčanská 13, 635 00, tel: +420 733 506 431, brno@drogerie.cz
Výdejní doba: PO – PÁ 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 15:30 hod.


provozovna CHRUDIM, K Májovu 1390, 537 01, tel: +420 604 206 491 / 603 212
094, chrudim@drogerie.cz
Výdejní doba: ČT 6:00 – 14:00 hod.


provozovna LIBOVICE, Libovice u Slaného 15, 273 79, tel: +420 734 724 179, libovice@drogerie.cz
Výdejní doba: PO – PÁ 7:00 – 15:00 hod.


provozovna ZÁTOR, Loučky 129, 793 16, tel: +420 770 195 039, zator@drogerie.cz
Výdejní doba: PO – PÁ 7:00 – 15:00 hod.


Aktuální změny ZDE.


Kodex chování: Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

Poprodejní servis prodávající neposkytuje.

 

Informace


Informace o nakupovaném zboží jsou dostupné u každého jednotlivého zboží. Informace o zboží a
ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně
všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se nijak neliší od základní sazby, kterou hradí
kupující za používání těchto prostředků.

Informace o způsobech platby přijímaných prodávajícím jsou uvedeny ZDE. Prodávající nepožaduje
žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma příplatku za platbu na dobírku.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Pokud prodávající poskytuje přístup k hodnocení prodávaného zboží provedenému jinými kupujícími,
pak zajišťuje a kontroluje autenticitu takových recenzí tím, že propojuje hodnocení kupujících
s konkrétními objednávkami, čímž je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného
kupujícího. O konkrétním způsobu ověření recenzí bude prodávající informovat kupujícího na svých
stránkách e-shopu.

 

Objednávání a doručování zboží


Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce s místem doručení pouze v České republice.

Pro uzavření smlouvy je potřeba, aby kupující na e-shopu prodávajícího vytvořil objednávku. Tu je
možné vytvořit následujícím způsobem:

Po výběru zboží na e-shopu prodávajícího, kde jsou uvedeny zákonné informace o nakupovaném
zboží, označí kupující příslušné zboží, o které má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“). Informace o
ceně zboží, ceně a způsobu dopravy a způsobu platby budou uvedeny v procesu tvorby objednávky,
kde si bude kupující volit způsob a cenu dopravy a způsob platby. Celková cena bude uvedena ve
shrnutí před odesláním objednávky dle zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.
Kupující v procesu objednávky uvede své identifikační a kontaktní údaje.

Objednávku je možné do okamžiku jejího dokončení měnit, doplňovat a kontrolovat. Po provedení
kontroly, potvrzení seznámení se a souhlasu s těmito obchodními podmínkami je možné
prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončit.

Kupující se dokončením objednávky prostřednictvím závazného potvrzení objednávky zboží výslovně
zavazuje k zaplacení zboží.

Objednávku prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu v co nejkratší době poté, kdy bude
prodávajícímu doručena. Přílohou tohoto potvrzení objednávky bude shrnutí objednávky a tyto
obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží. Je-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného zboží, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající
povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly
srozumitelné. V takovém případě prodávající poskytne kupujícímu návod ke zboží na trvalém nosiči
dat. Návod v listinné podobě poskytne prodávající kupujícímu, pokud o to kupující požádá a není-li to
s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy či vlastnosti prodávaného zboží nepřiměřené.

Prodávající odešle kupujícímu kompletní zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od
potvrzení objednávky, a to tak, aby zboží dodal kupujícímu nejpozději do 30 dnů, pokud u jednotlivého
zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle
nejpozději do dvou pracovních dnů. V případě platby předem bude zboží odesláno až po připsání
platby na účet prodávajícího.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co
nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned
po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Cena a způsob doručení ZDE.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení celkové ceny zboží. V
případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v
ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. V případě nepřevzetí
zboží kupujícím, s výjimkou odmítnutí při převzetí z důvodu zjevného poškození zboží, nebezpečí
škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na
straně kupujícího k převzetí nedošlo.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu
zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč.

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady
marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je
prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

V případě, kdy kupující nepřevezme zboží, je prodávající oprávněn při opakovaném doručení zboží na
žádost kupujícího požadovat náhradu nákladů s tímto opakovaným doručením a zároveň pokud je
zvolen způsob úhrady při převzetí, nebo při další objednávce učiněné kupujícím na tomto e-shopu,
požadovat po takovém kupujícím platbu předem.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy


Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči
prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží nebo posledního kusu zboží (je-li v rámci jedné
objednávky dodáváno více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně), položky nebo části dodávky
zboží (je-li zboží z několika položek nebo částí), nebo první dodávky pravidelně nebo opakovaně
dodávaného zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je
určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností
zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení
uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům
na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to
stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu
dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. V případě, že bylo
kupujícímu zboží dodáno prodávajícím zdarma, pak kupující nemá nárok na náhradu poštovného.
Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží, to
neplatí, pokud mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Zboží by mělo být vráceno
prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné
k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než
kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Dojde-li u vráceného zboží ke snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je
nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky:
Kupující nemůže odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstoupení od
smlouvy nelze uplatnit zejména u smluv:
• na dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato
s plněním, v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího
před uplynutím lhůty pro odstoupení a kupující byl poučen, že tím právo na odstoupení zaniká a
prodávající mu poskytl potvrzení dle zákona;
• o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, v případě plnění za úplatu, pouze
pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení a
podnikatel před uzavřením smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit
od smlouvy;
• na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
• na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že
dodání je možné uskutečnit až po uplynutí 30 dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách
trhu nezávisle na vůli prodávajícího;
• na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním
potřebám;
• na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby;
• na dodávku zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným
zbožím;
• na dodávku zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů
není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;
• na dodávku zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu,
pokud jej kupující porušil;
• na dodávku novin, časopisů nebo periodik s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně
schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem
a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné
pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o
zboží nebo ceně.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v rámci
tohoto bodu obchodních podmínek kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění


Jakost při převzetí

Pokud má zboží při převzetí nedostatky (např. neodpovídá ujednanému popisu, druhu, množství,
jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, není vhodné k účelu,
pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, není dodáno s ujednaným
příslušenstvím, pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci; není vhodné k obvyklému
nebo sjednanému účelu, neodpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu množstvím, jakostí,
životností, funkčností, kompatibilitou a bezpečností, které může kupující rozumně očekávat a to i s
ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci,
zejména reklamou nebo označením; není kompletní, tj. není dodáno s příslušenstvím včetně obalu,
návodu k montáži či jiných pokynů, které mohl kupující rozumně očekávat nebo jiným zákonným,
smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Odpovědnost za vady zboží uvedené v § 2161 odst. 2 OZ se nepoužije, pokud prodávající kupujícího
před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání
smlouvy výslovně souhlasil.

Kupující může u prodávajícího vytknout vadu nejpozději do dvou let od převzetí zboží a uplatnit nárok
na bezplatné odstranění vady podle svého požadavku buď opravou, nebo dodáním nové věci bez vad,
ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně
nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a
zda může být druhým způsobem odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího

Prodávající může odmítnout vadu odstranit (opravou, nebo dodáním nové věci), je-li to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
V takovém případě, pokud kupující vadu vytkl oprávněně, má kupující právo požadovat slevu z kupní
ceny, nebo pokud vada není nevýznamná, právo od smlouvy odstoupit.

Při koupi použité věci může prodávající zkrátit lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění až na jeden
rok od převzetí.

Během jednoho roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží,
ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc
užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení
věci jejím obvyklým užíváním

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží odpovídající míře dosavadního
používání nebo opotřebení.

Prodávající odpovídá za vady v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v
připojeném návodu.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která

byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla
montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který
k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li
o věc s digitálními vlastnostmi.

Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu
poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a zároveň, že
vedle ujednaných aktualizací budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si
věc po převzetí uchovala vlastnosti podle § 2161 OZ (jakost při převzetí), a bude na jejich dostupnost
upozorněn po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu
poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou
tuto dobu, a/nebo po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově.

To neplatí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace
poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku
neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na
důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku
nedostatku v návodu.

Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po
určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v této době, pak se má za to, že jsou digitální
obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

Projeví-li se vada opakovaně nebo je-li vada podstatná, může kupující uplatnit právo na přiměřenou
slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada
věci nevýznamná. Další důvody pro uplatnění práva na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v bodě 6 Vyřízení reklamace.

Zaručí-li se prodávající, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost,
platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto
účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

 

Vyřízení reklamace


Kupující by měl uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. Kupující uvede při uplatnění reklamace své kontaktní údaje, popis
závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení ZDE.

V případě, že má prodávající provozovnu, pak zajistí v provozovně po celou provozní dobu přítomnost
pracovníka pověřeného vyřizováním reklamací.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo
do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při
přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy
kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a
kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se
vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil
značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který pokud kupující věc koupil.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí a kupujícího informuje o vyřízení reklamace na
uvedené kontaktní údaje nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že prodávající reklamaci v uvedené lhůtě nevyřídí včetně
vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace, má kupující po uplynutí této lhůty právo odstoupit od
smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na
hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s
přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je
kupující požadoval.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, a/nebo ji neodstraní dle § 2170 odst. 1 a 2 OZ, a/nebo je
z prohlášení prodávajícího či okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo
bez značných obtíží pro kupujícího, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit
od smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že
vada není nevýznamná.

Doba pro uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující v případě
oprávněné reklamace zboží užívat.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato
povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Ochrana osobních údajů


Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost/Jméno a příjmení: MADEL CZ, spol. s r.o.
Sídlo/Bydliště: Říčanská 13, 635 00, Brno
IČ: 60725834
DIČ: CZ60725834
Telefon: 733 506 431
E-mail: marketing@drogerie.cz
Kontaktní adresa: Říčanská 13, 635 00, Brno

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování
objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění
(reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v
následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR
plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím
zpracovatelům/správcům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží,
seznam dopravců je dostupný ZDE, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno,
příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s
nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním
základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný
zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání
dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3
zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém
nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou
adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu
Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných ZDE. Proti zasílání e-mailových dotazníků v
rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších
dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu
dále zasílán.

c) provozovateli portálu zbozi.cz, kterým je Seznam.cz, a.s., za účelem generování a zasílání
dotazníků spokojenosti s nákupem ze strany zákazníka. Právním základem pro zpracování je v tomto
případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve
zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících,
kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách
informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém
obchodu. Provozovatel portálu zbozi.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za
účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek dostupných ZDE. Proti
zasílání e-mailových dotazníků může kupující kdykoli vyjádřit námitk odmítnutím dalších dotazníků
pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

d) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné
výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu
oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty
v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

e) chatovací aplikaci od společnosti Smartsupp. com, s.r.o., IČ: 03668681, DIČ. CZ03668681, Milady
Horákové 13, 602 00 Brno. Právním základem pro zpracování údajů je v tomto případě v souladu s
článkem 6 odst. 1 písm.

f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování technické podpory zákazníkům
správce. Aplikace zpracovává následující data - prohlédnuté stránky na webu a URL, datum a čas
návštěvy webu, operační systém, typ prohlížeče, typ zařízení, případně jméno/příjmení a email. Tyto
údaje jsou uchovávány po dobu 3 měsíců a následně jsou mazány. V případě žádosti o výpis nebo
výmaz osobních údajů nás neváhejte kontaktovat písemně na marketing@madel.cz.

g) analytickému nástroji Google Analytics (poskytuje spol. Google LLC, Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA) za účelem zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely
právní ochrany. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji.
Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního
systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete.


Doba uložení


Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky,
vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po
dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost
uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního
období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura
uchována do konce roku 2028). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a
poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž

vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku
2023, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2026). Faktura obsahuje
následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35
zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let
od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží
v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje
následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům


Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje,
které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto
osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování
má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu
vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění
smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 

Řešení sporů


Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení
sporu ze spotřebitelské smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je
Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v
případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné
na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s.
přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává
www.coi.cz.

 

Ostatní


Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků


V případě, že prodávající prodává zboží, které podléhá zpětnému odběru elektrozařízení a jiných
výrobku, pak platí níže uvedené:

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu,
baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy.
Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení
nebo baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího. Kupující je také oprávněn vrátit
elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného
odpadu v příslušné obci.

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti,
pokud si kupující objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na
elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným
odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech
jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou
dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou
poškodit životní prostředí či lidské zdraví.


Závěrečná ustanovení


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Kupní smlouva včetně podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě bez možnosti
přístupu kupujícího. Nicméně veškeré písemnosti, u nichž je zákonem vyžadována textová podoba,
obdrží kupující e-mailem, kdy bude mít zajištěn trvalý přístup k nezměněným písemnostem.

Doporučujeme tyto písemnosti, zejména objednávku a obchodní podmínky uložit pro pozdější použití.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 13.01.2023.

Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. výhradně pro internetový prodej zboží
spotřebitelům. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému „zvyšování kvality
obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek,
zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro
kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 13.01.2023
do 12.01.2024. V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s
jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149
009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na
adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

 

Obchodní podmínky MADEL CZ si můžete stáhnout v pdf OP 2023 drogerie.cz. 

 

 

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

echo ' ';